Program på grundnivå:

Programmet Management in Sport and Recreation, 180 hp
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i en ledande funktion med idrottsrelaterade frågor. Under utbildningen får du lära dig att planera, leda och utveckla en idrottsverksamhet, ideell som kommersiell. Programmet kombinerar idrott, företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap samt rättsvetenskap. Programmet är ett fritt program vilket innebär att du som student själv bestämmer vad som ska ingå i din examen. Det ger dig stora möjligheter att välja en utbildning som motsvarar dina tankar och idéer om din framtida yrkeskarriär.

Tränarprogrammet, 180 hp
Tränarprogrammet ger dig utbildningen för att kunna arbeta med träning och hälsa på allt från motions- till elitnivå. Under utbildningen läser du bland annat fysiologi, anatomi, nutrition, ledarskap, coachning och entreprenörskap. Tränarprogrammet är en treårig utbildning som är uppbyggd för att ge dig aktuella och vetenskapligt grundade kunskaper och en helhetssyn på tränarskap. Du har också möjlighet att inom ramen för utbildningen välja att profilera dig mot en specifik idrott eller ett område. Inom ramen för programmet läses både träningslära med inriktning mot prestationsidrott och träningslära med inriktning mot hälsa och friskvård. Tränarprogrammet är mångvetenskapligt, vilket innebär att det vilar såväl på en naturvetenskaplig, som en beteendevetenskaplig grund. Syftet med detta är att du ska få en så bred och omfattande förståelse av träningsprocessen som möjligt. I utbildningen ingår bland annat studier inom ämnesområden som idrottsfysiologi, anatomi och rörelselära, nutrition, idrottspsykologi, ledarskap och coaching men även entreprenörskap.

Ämneslärarprogrammet, 300 hp
Idrott och hälsa i kombination med annat ämne
Lärarutbildningen vid Örebro universitet ger dig goda förutsättningar och kompetens att möta den förnyelse och förändring som sker i skolan. Utbildningen till ämneslärare sker i nära samverkan med skolor i regionen och du får goda möjligheter till såväl teoretisk som praktisk kunskap. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Det innebär att en del av din utbildning sker på skolor i regionen. Här får du möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken, studera skolans verksamhet och lärarens arbete. Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning.

De olika kombinationer för ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet som inkluderar idrott och hälsa är följande:

  • Idrott och hälsa + biologi
  • Idrott och hälsa + engelska
  • Idrott och hälsa + historia
  • Idrott och hälsa + matematik
  • Samhällskunskap + idrott och hälsa
  • Svenska + idrott och hälsa

Program på avancerad nivå:

Idrott med inriktning mot fysiologi och medicin, 120 hp
Är du intresserad av att studera vidare inom idrottsområdet med inriktning mot fysiologi och medicin? Då kan det här masterprogrammet vara intressant för dig. I masterprogrammet i idrott med inriktning mot fysiologi och medicin skaffar du dig fördjupade kunskaper inom arbetsfysiologi, muskelfysiologi, fysiologiska och biokemiska mätmetoder. Under utbildningen förvärvas de teoretiska och praktiska verktyg som krävs för att bedriva forskning om kroppens anpassning till fysisk aktivitet. Utbildningen bedrivs i nära anslutning till den idrottsfysiologiska forskning som bedrivs vid enheten för idrott, Institutionen för hälsovetenskap och medicin. Studierna är utformade för att stimulera det kritiska reflekterandet, förmågan att söka och värdera information, förmågan att självständigt följa kunskapsutvecklingen, förmågan att genomföra vetenskapliga studier samt förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt.

Fristående kurser:

Idrott – grundnivå

Fördjupning G1N

Fördjupning G1F

Fördjupning G2E

Fördjupning GXX